В рамках ПМЭФ-2022 Пермский край заключил 14 соглашений о сотрудничестве

 

 

https://www.permkrai.ru/news/v-ramkakh-pmef-2022-permskiy-kray-zaklyuchil-14-soglasheniy-o-sotrudnichestve/